Warszawa. Mieszkańcy przedstawili pomysły na ratowanie trawników

Warszawa. Mieszkańcy przedstawili pomysły na ratowanie trawników

W lipcu warszawiacy dyskutowali na temat rozjeżdżania miejskich trawników.

Mieszkańcy Łodzi zdecydowali. Lokalizacje nowych parków kieszonkowych

Mieszkańcy Łodzi zdecydowali. Lokalizacje nowych parków kieszonkowych

Zachodnia 14 oraz skwer u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kominiarskiej i Ciesielskiej to miejsca, w których w przyszłym roku powstaną w Łodzi dwa nowe parki kieszonkowe.

Publiczność na Kraków Live Festival 2018 [ZDJĘCIA]

Publiczność na Kraków Live Festival 2018 [ZDJĘCIA]

Kolejna edycja Kraków Live Festival za nami.

  • Warszawa. Mieszkańcy przedstawili pomysły na ratowanie trawników

    Warszawa. Mieszkańcy przedstawili pomysły na ratowanie trawników

  • Mieszkańcy Łodzi zdecydowali. Lokalizacje nowych parków kieszonkowych

    Mieszkańcy Łodzi zdecydowali. Lokalizacje nowych parków kieszonkowych

  • Publiczność na Kraków Live Festival 2018 [ZDJĘCIA]

    Publiczność na Kraków Live Festival 2018 [ZDJĘCIA]

 

*) Uczestnik konkursu akceptuje poniższy regulamin.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:

1. Administratorem/Organizatorem Pani/Pana danych osobowych jest Kronika24.pl z siedzibą w Krakowie (31-548), al. Pokoju 12/3,

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia i ogłoszenia Zwycięzcy, realizacji praw do nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora.

5. Każdy uczestnik może udzielić TYLKO jednej odpowiedzi w danym konkursie, chyba że treść konkursu stanowi inaczej.

6. Dopuszczalne jest wzięcie udziału w większej liczbie konkursów.

7. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, czy też element humorystyczny.

Każdy uczestnik, zgłaszający swoją pracę do konkursu, zgadza się na umieszczenie jej zwycięskiej odpowiedzi w dowolnym miejscu u organizatora. Zgłoszenia wybiera Komisja Konkursowa w składzie 3 osobowym. Decyzja, czy odpowiedź zostanie umieszczona ostatecznie, należy do organizatora. Jeśli odpowiedzi będą na niskim poziomie organizator może zdecydować o nierozwiązaniu konkursu lub przekazaniu nagród mniejszej ilości zwycięzcom.

8. O wygranej informujemy drogą mailową oraz publikujemy listę zwycięzców w treści konkursu, chyba że treść konkursu stanowi inaczej.

9. Zwycięzca konkursu, podając swoje dane teleadresowe, nie ma możliwości zmiany tych danych na inne osoby.

10. Laureaci konkursu odbierają nagrody w sposób wskazany w mailu, który zostanie do nich wysłany.

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych Firmie jest dobrowolne.

12. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki, tzn. osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i mające ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz nie są pracownikiem Organizatora.

13. W wypadku nieodebrania lub niewykorzystania nagrody z jakikolwiek powodu, Zwycięzcom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności o zapłatę odszkodowania, chyba że nieodebranie lub niewykorzystanie nagrody nastąpiło z wyłącznej, umyślnej winy Organizatora. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

14. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. Organizator może w dowolnej chwili zmienić warunki regulaminu.

 

Reklamacje

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

Reklamacja dopuszczalna jest w elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

1. Udział w Konkursie, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie równoznaczny jest z:

1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanych Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Kronika24.pl, poprzez:

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d) wielokrotne publiczne wystawienie,

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Kronika24.pl, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2. Z chwilą przekazania nagród Zwycięzcom, Kronika24.pl na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nabywa od nich całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) wraz z uprawnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej.

3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Odpowiedzi wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Odpowiedziach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 4 oraz 5, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji.

6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Odpowiedzią. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Kronika24.pl wszelkie koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwych Odpowiedzi.

 

Dodaj komentarz z facebooka: